• UIKit
 • SDK
 • 服务端 API
Chat/
SDK/
React Native/
局部搜索/
SDK
 • Run Demo
 • SDK 集成
 • 初始化
 • 登录和注销
 • 消息
  • 消息概述
  • 发送消息
  • 接收消息
  • 历史消息
  • 转发消息
  • 修改消息
  • 消息插入
  • 删除消息
  • 清空消息
  • 撤回消息
  • 在线消息
  • 已读回执
  • 查询消息
  • 群 @ 消息
  • 定向群消息
  • 通知免打扰
  • 消息扩展
 • 群组
  • 产品概述
  • 群组管理
  • 群资料
  • 群成员管理
  • 群成员资料
  • 自定义群属性
  • 社群管理
 • 用户
  • 用户资料
  • 好友管理
  • 好友列表
  • 黑名单
 • 离线推送
  • 离线推送
 • 局部搜索
  • 查找消息
  • 查找好友
  • 查找群组
  • 查找群成员
 • 信令
  • 信令管理
 • Changelog
 • 开发指引
 • 控制台指南
  • 创建和升级应用
  • 基本配置
  • 功能配置
  • 账号管理
  • 群组管理
  • 回调配置
 • 产品介绍
  • 消息管理
   • 单聊消息
   • 消息存储
   • 离线推送
   • 群消息
   • 消息格式
  • 账号系统
   • 登陆验证
   • 在线状态管理
  • 群相关
   • 群组系统
   • 群组管理
  • 用户资料和关系链
   • 资料管理
   • 关系链管理
 • 购买指南
  • 计费概述
  • 价格中心
 • 错误码

查找群组

功能描述

群组搜索只能搜索本地存储过的群组,例如已加入的群组列表,拉取过的群组资料等。

搜索本地群组

您可以调用接口 searchGroups (Details) 搜索本地群组。 您可以设置搜索关键字 keywordList,并指定搜索的范围,即是否搜索群组的 userIDgroupName 字段。
示例代码如下:
// 通过关键搜索群组
const searchGroup = await groupManager.searchGroups({
keywordList: ["关键词"],
isSearchGroupID: true,
isSearchGroupName: true,
});